Stadgar

§ 1
Föreningens namn är Djurskyddsinspektörernas Riksförening, DIRF.

§ 2
Föreningen har sitt säte i Skara.

§ 3
Föreningen ska bidra till medlemmarnas fortbildning, stödja dem i deras arbete samt verka för ändamålsenlig utbildning av handläggare av djurskyddsfrågor inom länsstyrelsen eller motsvarande.

§ 4
Till medlem i föreningen kan antas
- Den som är statligt anställd och i sin anställning huvudsakligen handlägger sådana frågor.

Varje medlem äger en röst.

Till medlem i föreningen kan även andra fysiska eller juridiska personer med intresse för djurskyddsfrågor antas såsom stödmedlem. Sådan medlem äger ingen rösträtt.

Styrelsen fattar beslut om medlemsantagning. Rätt att fatta beslut om att anta medlem kan delegeras till ett utskott inom styrelsen.

Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningen kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av föreningsmöte och blir gällande om minst tre fjärdedelar är ense om det.

Vid ordinarie årsmöte kan på förslag av styrelsen hedersmedlem utses.

§ 5
Medlemsavgiften för nästkommande år fastställs årligen av ordinarie årsmöte senast den 31 mars och skall ha betalats före maj månads utgång samma år. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

För utövande av rösträtt vid extra föreningsmöte under tiden den 1 juni - den 31 december skall medlemsavgiften för det innevarande året ha betalats.

§ 6
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande samt fyra övriga ledamöter och två suppleanter, alla valda vid ordinarie årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Ordförande väljs för ett år. Samtliga av ledamöterna väljs för två år, men omlott så att två stycken väljs vartannat år. De båda suppleanterna väljs för ett år.

Mandattiden omfattar tiden från valet till ordinarie årsmöte som hålls ett respektive två år senare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sammanträde med styrelsen skall dessutom utlysas då minst tre ledamöter i styrelsen begär det.

Styrelsens sammanträden leds av ordförande eller vice ordförande, är ingen av dessa närvarande väljs ordförande för mötet av styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter eller deras suppleanter är närvarande. Vid styrelsebeslut gäller enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Föreningens namn tecknas av ordföranden och kassören då det gäller ekonomiärenden, i övriga fall av ordföranden eller sekreteraren på ordförandens uppdrag. Styrelsen får för vissa frågor förordna även annan person att teckna föreningens namn. Sådan förordning gäller högst ett år i sänder och kan när som helst återkallas. Styrelsen tillsätter för föreningens verksamhet erforderlig personal, utser ombud och ger direktiv för dem.

Suppleanter i styrelsen skall underrättas om tid och plats för styrelsens sammanträden. De får delta i sammanträdena och har förslags- och yttranderätt. Styrelsen beslutar i vilken ordning suppleanterna skall inträda i ordinarie ledamöters ställe.

Styrelsebeslut kan ske efter att frågor behandlats brevledes eller via telefonsammanträden.

§ 7
Kassören omhändertar föreningens tillgångar, verkställer utbetalningar, för föreningens räkenskaper och ansvarar härför inför styrelsen. Föreningens tillgångar ska förutom mindre handkassa, vara insatta på bankkonto och/eller postgirokonto. Uttag får göras endast av ordföranden eller kassör eller person som av dem fått fullmakt.

§ 8
Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden, registrerar och informerar om in- och utgående handlingar, ombesörjer kallelser till sammankomster samt ansvarar för matrikel över föreningens medlemmar.

§ 9
Vice befattningshavare ska biträda ordinarie och vid förfall för denne fullgöra dennes åligganden.

§ 10
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsens årsberättelse samt föreningens räkenskaper ska granskas av minst två revisorer.
Erforderliga handlingar för revisionen ska stå till revisorernas förfogande senast den 31 januari. Revisionsberättelse ska var styrelsen tillhanda senast den 28 februari.
Revisorerna äger rätt att när som helst under året ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar som rör föreningens ekonomi.

§ 11
Val av ordförande och övriga funktionärer i föreningen förbereds av en valberedning med tre ledamöter. Vid årsmöte ska beredningen lägga förslag till styrelse och revisorer.
Valberedningens ledamöter väljs av årsmöte för en tid av ett år.

§ 12
Ordinarie årsmöte hålls en gång per år, om möjligt senast den 31 mars. Kallelse ska utsändas fyra veckor för mötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet.
5. Styrelsens årsberättelse.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.
8. Budgetförslag, verksamhetsplan och fastställande av årsavgift för nästkommande år.
9. Val av ordförande för ett år.
10. Val av två styrelseledamöter för två år, vid utgång av mandatperiod.
11. Val av två styrelseledamöter för ett år.
12. Val av två suppleanter för ett år.
13. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för ett år.
14. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av ett år.
15. Övriga frågor som väckts hos styrelsen minst fyra veckor före mötet.

Extra föreningsmöte utlyses om styrelsen så anser erforderligt eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det.

§ 13
Vid föreningsmöten fattas beslut genom öppen omröstning. Enkel majoritet gäller, utom i de fall som anges i § 4. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Sluten omröstning ska förekomma, med undantag för § 4, då någon begär det.

Frånvarande medlems rösträtt får utövas endast av medlem med fullmakt, som dock inte får företräda mer än en frånvarande medlem.

§ 14
I fråga om upplösning av föreningen fordras för besluts giltighet att tre fjärdedelar av de röstande vi årsmötet bifaller förslaget och att beslut härom fattas på två varandra följande årsmöten.
Vid upplösning av föreningen får föreningens tillhörigheter inte delas eller skingras, utan ska i sin helhet överföras till någon i föreningens syfte verksam inrättning som kan dra en allmän nytta av dessa. Beslut om vem som ska erhålla föreningens tillhörighet fattas på de sätt som anges i denna paragraf.

§ 15
Förslag till stadgeändringar skall anmälas till styrelsen, som utarbetar förslag som framlägges till föreningen vid föreningsmöte. För antagande av stadgeändring fordras att minst tre fjärdedelar, dock minst 10 av de röstande är ense härom, och att slutligt avgörande först kan ske på nästkommande föreningsmöte.